Algemene Voorwaarden InvictusGym B.V.Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

InvictusGym alsmede de activiteiten die onder de naam InvictusGym worden aangeboden.

InvictusGym pas: toegangspas voor de InvictusGym vestiging Berkel en Rodenrijs.

Bedrijfsfitness: deelname aan Invictusgym tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door InvictusGym voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van InvictusGym.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met InvictusGym ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Gastheer/vrouw: degene die zorgdraagt voor het beheer van de InvictusGym vestiging.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Invictusgym en lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Lid worden en toegang

A. Lid worden bij Invictusgym kan op de volgende manieren:

1. Een volledig ingevulde digitale aanmelding verzenden vanuit de website (www.invictusgym.nl);

2. Of het papieren inschrijfformulier, ook overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Invictusgym vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de club volledig in te vullen.

3. De – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

B. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.

C. Is een Lid Lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt als deze wordt ontbonden door Invictusgym.

D. Als het maximumaantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Invictusgym,
kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

E. Uitsluitend op vertoon van een geldige InvictusGym pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Invictusgym vestiging. Invictusgym heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de Invictusgym vestiging binnen zijn of naar binnen willen gaan door om legitimatie te vragen.

F. In het geval van speciale acties kan Invictusgym aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: InvictusGym pas

A. De Invictusgym pas blijft te allen tijde eigendom van InvictusGym. De borg bedraagt € 5.

C. Bij verlies of diefstal of anderszins zoekraken van de Invictusgym pas dient het Lid dit te melden bij de aanmeldbalie van Invictusgym, waarna de Invictusgym pas geblokkeerd wordt voor toegang tot de InvictusGym vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

D. Na verlies of diefstal kan een InvictusGym pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoekraken van de InvictusGym pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage van € 5 in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

A. InvictusGym bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

B. Invictusgym is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

C. InvictusGym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Invictusgym vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

D. InvictusGym is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde InvictusGym vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

A. Een Overeenkomstbij InvictusGym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal een half jaar of een jaar vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

B. Als het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Invictusgym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

C. InvictusGym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen volgens de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan als een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

D. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.invictusgym.nl of bij de balie van de vestiging op te vragen.

E. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

F. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor half jaar/jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval als deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

G. Bij niet tijdige ontvangst door InvictusGym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt een mail met betaallink aangeboden. Als het Lid aan de balie van InvictusGym betaald worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Als het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. InvictusGym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, en ook toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

H. Een InvictusGym pas wordt geblokkeerd als en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Als het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan InvictusGym de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. InvictusGym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. InvictusGym behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen
recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

Indien Lid/ Deelnemer naar de beoordeling van InvictusGym aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid
de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

I. Pro lidmaatschap is een uitbreiding op je abonnement. Deze coaching app levert diverse belangrijke tools op het gebied van voeding, training en voortgang registratie Ook behoort onze Inbody weegschaal tot dit Pro Pakket. U kunt zich dan maandelijks laten wegen door een trainer. Dit
wordt vastgelegd in een app. Deze loopt synchroon met je huidige abonnement tot de einddatum. Kosten zijn 5 euro per maand. Per einde periode kan je wel je abonnement door laten lopen en wordt de Pro Lidmaatschap maandelijks opzegbaar net zoals de reguliere abonnementen.

J. Kluizen van InvictusGym zijn alleen te sluiten met slotjes. Onze club verkoopt deze cijfersloten en zijn niet te huur. De kosten bedragen € 5 eenmalig per uitgegeven cijferslot. We hanteren slotjes zonder sleutels voor het gebruiksgemak.

K. Community Lidmaatschap.
Via facebook bouwen we een Invictus Community, waar men met elkaar kan spreken, afspreken in de gym en berichten kan plaatsen. Ook kunt u hierin wensen aan geven, bijvoorbeeld een bepaalde stang of tool die je mist en via privé bericht eventuele klacht aangeven, zodat wij ons kunnen
verbeteren. Kosten zijn 5 euro per maand, per jaar te verlengen. Voor deze dienst geven we eenieder die lid wordt een unieke Invictus Coin, zie Instagram en Facebook.

Artikel 6: Gebruik Rittenkaarten

A. Rittenkaarten worden vooraf betaald

B. 1 rittenkaart is 1 week geldig

5 rittenkaart is 5 weken geldig

10 rittenkaart is 10 weken geldig

20 rittenkaart is 20 weken geldig

C. Geen restitutie mogelijk.

D. Zijn persoonsgebonden, voor 1 dezelfde persoon.

Artikel 7: Opzeggen lidmaatschap

A. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@invictusgym.nl), via de website (www.invictusgym.nl). Bij opzegging per email moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, en het pasnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk per email bij InvictusGym opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

B. Als de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

C. InvictusGym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door InvictusGym, het Lid de toegang tot de InvictusGym vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per
direct) te beëindigen.

D. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

E. Bij deelsluiting hanteert InvictusGym de pandemieregels die voor eenieder gelden. Zolang de sportclub aanbod en openstelling kan bieden op reservering, regels en aantal maximale personen, kan er geen pauze of opzegging plaatsvinden. Verplicht is het opvolgen van de pandemieregels. Als men niet de pandemieregels wil naleven in de club, is niet automatisch niet betaling plichtig. Je bent altijd verplicht hieraan te voldoen, ook al kies je zelf niet te komen. Bij niet naleven kan de toezegging ontzegd worden zonder enige teruggave van gelden.

Bij volledige sluiting, biedt InvictusGym een medisch traject voor leden die fysiotherapie hebben. Op medische gronden kan men gebruik blijven maken van fysiotherapie met pandemieregels en maximaal aantal personen. Dit gaat via het reserveringssysteem.

Op medische gronden kunnen ge-uniformeerden doorsporten in de pandemie, mits dit volledig is toegekend door de overheid. Deze aanvraag loopt nog.

Voor overige leden, dus niet medisch, bieden we een alternatief namelijk op eigen terrein sportwerkplekken bouwen, zodat overige percentage leden buiten kunnen doorsporten (semi outdoor), droog en uit de wind en outdoor). We bieden Pt duo trainingen op reservering die minimaal de abonnementskosten dekken ter hoogte van de maandlast. Zo worden de gelden besteed aan alternatieven. Een andere keuze is opsparen van de tegoeden en bij heropening omzetten in Personal Training.

Door bovenstaande alternatieven kan er tijdens de contractduur geen pauzering en opzeggingen plaatsvinden. Dit kan alleen einde contractdatum, mits er tijdig een aanvraag gedaan is schriftelijk per email.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

A. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Invictusgym, is geheel voor eigen risico van het Lid, of Deelnemer.

B. InvictusGym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid of Deelnemer.

C. Het Lid of Deelnemer zal zowel InvictusGym als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

D. InvictusGym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid of Deelnemer.

Artikel 9: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot InvictusGym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot InvictusGym, zoals beschreven op de website (www.supergym.nl).

Via de contact pagina kan u uw klacht indienen en zal deze binnen 14 dagen teruggekoppeld worden.

Artikel 10: Persoonsgegevens

A. InvictusGym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

B. Invictusgym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van InvictusGym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van InvictusGym.

C. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. InvictusGym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan InvictusGym.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

A. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met InvictusGym aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.

B. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en InvictusGym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

A. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Invictusgym te accepteren en hiernaar te handelen.

B. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van InvictusGym zijn terug te vinden op www.invictusgym.nl.

C. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen InvictusGym en het Lid.

GYM VERHUUR PT & GROEPSZAAL/DOJO VERHUUR

Wij verhuren onze 150m2 groepsleszaal/dojo per uur voor zelfstandig ondernemers binnen reguliere groepstrainingen, yoga, vechtsporten, vechtkunsten en personal trainingen. Wil je jou eigen klanten helpen, zonder zelf risico te lopen op een geweldige sportlocatie in een super mooie ruime zaal inclusief materialen. Neem dan contact met ons op!

Ook hebben we beneden 500m2 Panatta staan met de nieuwste en meest luxe Evo-& Freeweight line. Wij hebben nog enkele plekken voor externe kwalitatieve Personal Trainers (alleen 1 op 1) voor huur per uur in onze Panatta Gym om eigen klanten te trainen en te coachen. Na een gesprek en diploma/Ervaring Check gesprek, stellen wij jou aan in onze gym PT te mogen geven. Slechts een kleine selectie zal hier exclusief lessen mogen geven. Middels een constructie kunnen we een samenwerkingsverband aangaan!

Navigatie

Openingstijden

Maandag07:00 tot 22:00
Dinsdag07:00 tot 22:00
Woensdag07:00 tot 22:00
Donderdag07:00 tot 22:00
Vrijdag07:00 tot 22:00
Zaterdag08:00 tot 21:00
Zondag08:00 tot 16:00
In 2024 gaat InvictusGym de openingstijden maximaal verlengen!

Contactgegevens

Industrieweg 40
2651 BD Berkel en Rodenrijs

+31 (0)10 7009755
info@invictusgym.nl

KvK 83348131
BTW NL862839087B01